AndersOm Thuisbegeleiding راهنمایی و پشتیبانی بە زبان فارسی و در منزل خودتان بە شما ارائە میدهد.

بعد ازپروسە پناهندگی و اقامت، طبیعتا شما خواستار مشارکت، ادغام وتوانمندی خویش در جامعە جدید می باشید. این یک چالش بزرگ برای هر پناهندەای است. شما وارد محيط جديد شده ايد وهمیشە نمی دانید کە انتظارات این جامعە جدید ازشما چی هستند. همچنین نمی دانید که برای یافتن جواب سوءالاتتان دقیقا به کجا میتوانید مراجعە کنید.

یک كارشناش با تجربە بە شما معرفی میکند کە در یافتن جوابها و راه حلها با شما AndersOm Thuisbegeleiding  همکاری میکند. همچنین امکان گفتگوکردن دراین بارە بە زبان خودتان برای روشن شدن بیشتر مسائل چیزی است کە این سازمان بە شما ارائە میدهد. 
شما با موارد و مشکلات عنوان شدە در زیر میتوانید بە ما مراجعە کنید:

  • مشکلات جسمی و روحی و تندرستی
  • تماس با سازمانها و ادارات
  • مسائل اداری و مالی
  • راهنمایی عملی در تربیت و آموزش فرزندان
  • جستجو بەدنبال یک مشغلە روزانە
  • جستجو برای مدرسە مناسب ، تحصیل در دانشگاە یا یافتن شغل
  • احساس تنهایی و منزوی شدن
  • ارتباط با جامعە و محیط اطراف

آیا میخواهید کە سازمان AndersOm شما را راهنمایی وپشتیبانی کند؟
برای کسب اطلاعات بیشتربا این شمارە عمومی تماس بگیرید:
0592-715390
برای دریافت راهنمایی و پشتیبانی مناسب، ما شما را بە قسمت مربوطە ارجاع میدهیم.
این سازمان  در زمینە مسائل مربوط بە کودکان ، نوجوانان وبزرگسالان دارای تخصص میباشد.
برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا بە وبسایت زیرمراجعە کنید:

www.andersomthuisbegeleiding.nl

 

Ben jij klaar om de knop om te zetten?