بە زبان فارسی و در منزل خودتان بە شما ارائە میدهد. حمایت و پشتیبانی Andersom Thuisbegeleiding

بعد ازپروسە پناهندگی و اقامت، طبیعتا شما خواستار مشارکت، ادغام وتوانمندی خویش در جامعە جدید می باشید. این یک چالش بزرگ برای هر پناهندەای است. شما وارد محيط جديد شده ايد وهمیشە نمی دانید کە انتظارات این جامعە جدید ازشما چی هستند. همچنین نمی دانید که شما یا خانواده شما با سوءالاتتان دقیقا به کجا میتوانید مراجعە کنید.

ک كارشناش تجربی بە شما معرفی میکند کە در یافتن جوابها و راه حلها Andersom Thuisbegeleiding سازمان باشما همکاری میکند.  

همچنین امکان گفتگوکردن دراین بارە بە زبان خودتان برای روشن شدن بیشتر مسائل چیزی است کە سازمان         

ارائە میدهد. شما با موارد و مشکلات عنوان شدە در زیر میتوانید بەمراجعە کنید:

  • مشکلات جسمی و روحی و تندرستی
  • تماس با سازمانها و ادارات
  • مسائل اداری و مالی
  • راهنمایی و پشتیبانی عملی در تربیت و آموزش فرزندان
  • جستجو بەدنبال یک مشغلە روزانە
  • جستجو برای مدرسە مناسب ، تحصیل در دانشگاە  یا یافتن شغل
  • احساس تنهایی و منزوی شدن
  • ارتباط با جامعە و محیط اطراف

تماس بگیرید:

0592-715390

 برای دریافت حمایت و پشتیبانی مناسب، ما شما را بە قسمت مربوطە ارجاع میدهیم .

در زمینە های مسائل مربوط بە کودکان ، نوجوانان وبزرگسالان دارای تخصص میباشد. Andersom Thuisbegeleiding

برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا بە وبسایت زیرمراجعە کنید:

www.andersomthuisbegeleiding.nl

 

Ben jij klaar om de knop om te zetten?