Gemeenten

Vanuit de eigen kracht van de mens

Als organisatie die zich richt op specialistische begeleiding, streven we er bij AndersOm naar om onszelf zo snel mogelijk overbodig te maken. Ons doel is dat de cliënt definitief de knop om zet en ons niet meer nodig heeft. 

Onze speerpunten

Wij stimuleren de zelfredzaamheid door niet over te nemen, maar de cliënt te ondersteunen en te motiveren het zélf te doen. Zo zetten we in op een beter persoonlijk functioneren en meer maatschappelijke participatie en acceptatie. Elk halfjaar bespreken we met de cliënt welke hulpvragen er nog zijn en welke inzet er vanuit onze visie nog nodig is.

 • We hebben geen wachtlijst.
 • We gaan uit van wat de cliënt (nog) wel kan (leren).
 • Begeleiding vindt zoveel mogelijk thuis bij de cliënt plaats.
 • Begeleiding via digitale middelen is mogelijk indien omstandigheden daarom vragen (mail, telefoon, beeldbellen).
 • Gezamenlijke besluitvorming.
 • Cliëntparticipatie bij beleid en behandeling.
 • Cliëntwaardering en waardering naastbetrokkenen.
 • De cliënt heeft op eigen verzoek inzage in zijn of haar dossier.
 • Begeleidingsplannen worden in inzichtelijke taal geproduceerd.
 • Betrekken familie en naastbetrokkenen.

Een gezamenlijke visie

Binnen AndersOm schenken we veel aandacht aan het positieve gezondheidsmodel van Machteld Hubert. Wij zien gezondheid (en welzijn) niet als iets passiefs waarbij je wacht tot iemand je beter maakt, maar als een staat die je kunt bereiken waarin je voldoende zelfredzaamheid hebt ontwikkeld om weer aan betekenisvolle doelen te werken en een zinvol bestaan te ervaren. Deze visie, waarbij de mens haar eigen kracht dient aan te spreken, dragen we uit naar onze medewerkers. Onze werkwijze is hierop gebaseerd. 

Wij ondersteunen de cliënt in zijn eigenheid en regie door:

 • Respectvolle bejegening en gedrag.
 • Bereidheid om samen te werken met cliënt, naastbetrokkenen en organisaties rond de cliënt.
 • Te helpen bij het vinden van betrouwbare informatie over behandelmogelijkheden op een gemakkelijke en snelle manier.

Binnen onze organisatie werken voornamelijk HBO en WO geschoolde mensen. Tevens bieden we intern veel scholing aan. We scholen bij op het gebied van psychiatrie, meldcode en geven veel aandacht aan casuïstiek, coaching en intervisie.

Zelfredzaamheid-matrix (ZRM)

De Zelfredzaamheid-matrix (ZRM) is ontwikkeld als overzichtelijke en gebruiksvriendelijke methode waarmee op basis van scores de zelfredzaamheid en ontwikkeling van de cliënt in kaart gebracht kan worden. Daarbij kan hiermee ook inzichtelijk gemaakt worden welke invloed de begeleiding op de zelfredzaamheid van de cliënt heeft.

Bij AndersOm werken we met een aantal domeinen. Deze domeinen worden besproken met de cliënt en getoetst aan de hand van scores. Door de mate van zelfredzaamheid in een score uit te drukken, is direct inzichtelijk waar het zwaartepunt voor de begeleiding moet komen te liggen en welke gebieden de meeste aandacht verdienen. Hier worden doelen op gevormd; de cliënt bepaalt aan welke doelen hij of zij wil werken. Tijdens de periodieke evaluaties worden deze doelen geëvalueerd en wordt opnieuw bepaald wat de mate van zelfredzaamheid is. Hierop kunnen we zo nodig onze begeleiding bijsturen en onze dienstverlening verbeteren.

AMBULANT BEGELEIDER / INTAKER

Demelza

“Ik hecht heel veel waarde aan de kleine stappen die je samen zet; ook al zet je er 10 achteruit, die ene stap vooruit, dáár doe ik het voor.”